Ochrana osobných údajov

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webovej stránky www.authenticmommy.net, mojimi zákazníkmi a záujemcami o moje produkty a služby.

I. Správca osobných údajov – kto som a ako ma môžete kontaktovať?

Erika Skovajsová, Jána Bottu 27, 934 01 Levice, Slovensko, webová stránka: www.authenticmommy.net   

Kontaktný email: erika.skovajsova@gmail.com

II. Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujem v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. 

Prehlasujem, že:

  • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
  • Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
  • Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

III. Aké osobné údaje spracovávam a ako ich získavam?

Spracovávam údaje, ktoré mi sami poskytnete: Meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, telefónne číslo, IP adresu, cookies, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách, fotografie z podujatí, video záznamy z týchto akcií.

V konkrétnych prípadoch ide predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webovej stránke www.authenticmommy.net. Osobné údaje potom putujú do elektronickej databázy, aplikácie pre prípravu a odosielanie emailov. Vďaka nej zabezpečujem, že vám odo mňa následne budú chodiť len tie mailové správy, ktoré chcete. 

Údaje mi poskytujete zásadne dobrovoľne.

IV. Za akým účelom spracovávam osobné údaje, na akú dlhú dobu a čo ma k tomu oprávňuje?

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Predaj tovaru a poskytnutie služieb, plnenie zmluvných povinností.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa, telefón, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. dodania tovaru, zasielanie e-bookov, a pod.).

  • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  • Priami marketing - zasielanie informačných/obchodných e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných ponúk. Ak ste mojim zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. Súhlas mi vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením, teda kliknutím na tlačítko v potvrdzovacom emaili. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

  • Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžem posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

  • Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

V. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

Osobné údaje, ktoré spracovávam ako správca aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania (účtovníčka).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujem vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VI. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: erika.skovajsova@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k osobným informáciám ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15 dní, ako vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem aspoň 20 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.